11.4 C
Zamość
niedziela, 14 kwietnia, 2024

Regulamin portalu

Regulamin portalu zamojska24.pl
§ 1 Postanowienia wstępne

Portal zamojska24.pl (zwany dalej Portalem) udostępniany jest Użytkownikom przez firmę NOWa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (zwaną dalej Wydawcą) z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 11, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000570827, Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9182164202; REGON: 362300135.
Portal zamojska24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest podczas korzystania z Portalu lub Usług do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

Portal – platforma internetowa udostępniana za pośrednictwem sieci Internetowej, będąca własnością Wydawcy i dostępna pod adresem zamojska24.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Wydawcy.

Wydawca – NOWa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (zwaną dalej Wydawcą) z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 11, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000570827, Sąd Rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9182164202; REGON: 362300135,
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu
Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały video, itp. w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
Treści Sponsorowane – w szczególności artykuły sponsorowane oraz reklamy.
Pośrednik Płatności Bankowych – Dotpay S.A. Wielicka 72, 30-552 Kraków
Pośrednik Płatności SMS – Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, właściciel platformy https://smartpay.pl/
Pośrednik Płatności Konkursowych – Build Media Creation (BMC) z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, właściciel platformy http://qiwi.pl/
Zaufani Partnerzy – wszystkie podmioty, z którymi Wydawca posiada umowę dotyczącą publikacji Materiałów lub Treści Sponsorowanych m.in. Google (reklamy, statystyki), Facebook (widget)

§ 3 Zasady korzystania z Portalu

Do zawarcia pomiędzy Wydawcą a Użytkownikiem umowy o świadczeniu Usług w ramach Portalu dochodzi wraz z uzyskaniem dostępu do Portalu w przeglądarce, a do rozwiązania z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Portalu.
W ramach Portalu Użytkownik może w szczególności:

 • zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi na Portalu,
 • komentować Materiały udostępnione na Portalu,

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, w tym zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz etykietą, w szczególności do powstrzymywania się od:

 • zamieszczania treści wulgarnych, obrazoburczych lub obraźliwych,
 • zamieszczania treści popierających lub głoszących: dyskryminację płciową, etniczną, rasową, etc. lub umieszczanie linków prowadzących do wspomnianych treści
 • zamieszczania treści pornograficznych lub umieszczanie linków prowadzących do wspomnianych treści,
 • zamieszczania treści propagujących spożywanie nadmierne spożywanie alkoholu oraz niedozwolonych środków odurzający, w tym narkotyków, lub umieszczanie linków prowadzących do wspomnianych treści
 • nieuprawnionej działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.
 • wykonywania jakichkolwiek testów bezpieczeństwa Portalu bądź aktywnego działania w celu złamania zabezpieczeń Portalu

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane przez siebie na Portalu, w szczególności komentarzy.
Niezgodne z Regulaminem komentarze dodane przez Użytkownika mogą zostać niedopuszczone przez Wydawcę do publikacji.

Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanego komentarza, w szczególności po stwierdzeniu niezgodności komentarza z Regulaminem bądź po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji.

Reklamacje należy składać w jednej z następujących form:

 • pisemnie listem poleconym na adres Wydawcy:
 • NOWa Spółka z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11, 23-400 Biłgoraj
 • mailowo na adresy: redakcja@zamojska24.pl

Wraz z komentarzem Wydawca przechowuje na Portalu adres IP Użytkownika w momencie jego publikacji. Wynika to z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Portal oraz Materiały w nim zawarte podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa. Prawa do utworów, znaków towarowych etc. przysługują Wydawcy bądź osobom trzecim na mocy odpowiednich umów. Poprzez korzystanie z Portalu i Materiałów, Użytkownicy nie nabywają praw, ani nie uzyskują licencji do tychże Materiałów.

§ 4 Konkursy i plebiscyty

O ile organizatorzy Konkursu lub Plebiscytu nie podadzą inaczej przez cały czas trwania Konkursu lub Plebiscytu obowiązuje niniejszy Regulamin.

Każdy Użytkownik może wziąć udział w Konkursie prezentowanym na Portalu.

Pośrednik Płatności Konkursowych umożliwia oddanie głosu w Konkursie lub Plebiscycie poprzez usługę Premium SMS. Regulamin płatności można znaleźć pod adresem: www.qiwi.pl

Uczestnicząc w Konkursie lub oddając głos w Plebiscycie Użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach konkursowych, w szczególności:

 • numeru telefonu w przypadku głosowania smsem
 • adresu mailowego w przypadku głosowania mailem
 • imienia i nazwiska w przypadku głosowania przez Facebook

Podczas organizacji Konkursu lub Plebiscytu, Wydawca informuje w odpowiednich mediach o sposobie i warunkach głosowania. Głosy niespełniające warunków głosowania będą uznane za nieważne i mogą nie zostać policzone.

§ 5 Polityka cookies

Wydawca informuje, iż Portal wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania, w tym zapewnienia bezpieczeństwa Portalu.

Wydawca informuje, iż Portal może wykorzystywać pliki cookies Zaufanych Partnerów.

Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane bądź przechowywane dane osobowe. Ich zawartość nie pozwala na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

Poziom ochrony przed Cookies można ustawiać w przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także niekorzystnie wpływać na niektóre funkcje.

§ 6 Polityka prywatności danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Wydawcę. Wydawca przetwarza jedynie zwykłe dane osobowe Użytkownika przekazane przez tego Użytkownika za jego zgodą.

Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą tylko przez czas przewidziany prawem. W przypadku udzielenia zgody w każdym momencie może ona zostać wycofana. Pozyskiwane dane, przez Portal lub przez Zaufanych Partnerów będą przetwarzane tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO, a więc gdy: jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy; wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wydawcę lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi; jest dobrowolna zgoda użytkownika.

Dane osobowe przekazane Wydawcy przez Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji określonych usług dostępnych na Portalu, w szczególności Katalogu Firm, Ogłoszeń drobnych, Konkursów i Plebiscytów.

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane przez administratora Zaufanym Partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Dane osobowe będę przekazane jedynie w przypadku istniejących podstaw prawnych.
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z uwagi na niektóre wymogi prawa lub czynniki techniczne (np. numer telefonu był przetworzony jednorazowo i nie został zapisy) żądanie usunięcia danych osobowych z bazy danych Portalu może nie zostać spełnione.

Zgłoszenia, o których mowa w punkcie 7 należy kierować w jednej z następujących form: telefonicznie pod numery: 84/688 07 00, 84/ 686 11 00 mailowo pod adres: redakcja@zamojska24.pl; listownie pod adres Wydawcy – NOWa Spółka z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11, 23-400 Biłgoraj

§ 7 Postanowienia końcowe

Wszelkie zgłoszenia Użytkowników będą sprawdzane i akceptowane przez Wydawcę.

Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Portalu jest prawo polskie. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności wynikających ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu mogą być rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby Wydawcy.

 

- Reklama -spot_img

Przeczytaj także:

Powiat zamojski: BMW zderzyło się z szynobusem. Kierowca samochodu ukarany

We wtorek (2 kwietnia) na przejeździe kolejowym w Żurawnicy...

Powiat zamojski: Remont zakończony wybuchem gazowego palinka

W poniedziałek (8 kwietnia) policja dowiedziała się o wybuchu...

Powiat tomaszowski: Pieszy wtargnął wprost pod ciężarówkę

W poniedziałek (8 kwietnia) w Józefówce (gm. Werechanie) ciężarówka...

Powiat zamojski: Chciała zarobić na inwestycjach. Trafiła na oszustów

67-letnia mieszkanka powiatu zamojskiego w połowie stycznia na stronie...
- Reklama -spot_img

Najnowsze

Popularne

- Reklama -spot_img